VX-C

For specs on the VX-C click here.
VX-C1.png
vx-c_edited.jpg
vxc2.jpg